Chuẩn mực kế toán và báo cáo tài chính

Chuẩn mực kế toán và báo cáo tài chính

2,700,000₫

Mô tả dự án

Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:
'- Hiểu được cách thức áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) trên toàn cầu
- Giải thích được cách thức làm việc của Hội đồng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRSF)/ Hội đồng các chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB)
- Thông thạo các yêu cầu cơ bản của IFRS trên cơ sở từng chuẩn mực để lập BCTC theo chuẩn mực BCTC quốc tế
- Nắm vững cách thức sử dụng IFRS trên thực tế
- Nhận được chứng chỉ Certificate in International Financial Reporting (CertIFR) từ Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc – ACCA 

Nội dung chương trình:

- Bản chất và các hoạt động của IASB
- Tình hình áp dụng IFRSs trên thế giới
- Các chuẩn mực về trình bày báo cáo tài chính và lợi nhuận
- Các chuẩn mực hạch toán tài sản và nợ phải trả
- Báo cáo tài chính hợp nhất
- Các chuẩn mực về trình bày báo cáo tài chính
- Những điểm khác nhau cơ bản giữa UK/US GAAP và IFRS
- Các vấn đề hiện tại của các chuẩn mực IFRS

Thời lượng chương trình: 

1 ngày