Đào tạo Quản lý cấp cao tiềm năng

Đào tạo Quản lý cấp cao tiềm năng

15,000,000₫

Mô tả dự án

Mục tiêu khóa học:

- Nâng cao năng lực và hiệu quả công việc quản lý và điều hành Đơn vị.
- Phát triển hoàn thiện các năng lực của người quản lý.

Nội dung chương trình:

Phần 1: Nền tảng quản trị và điều hành
- Quản trị và điều hành doanh nghiệp.
- Quản trị rủi ro và tuân thủ.
Phần 2: Nâng cao năng lực Quản lý
- Tư duy về hoạch định và quản trị chiến lược.
- Quản lý và đánh giá kết quả công việc.
- Lãnh đạo theo tình huống.
Phần 3: Nâng cao kỹ năng Quản lý
- Nghệ thuật thuyết trình bằng câu chuyện.
- Quản trị cảm xúc.

Thời lượng chương trình: 

6 ngày