Đào tạo Quản lý cấp trung

Đào tạo Quản lý cấp trung

10,000,000₫

Mô tả dự án

Mục tiêu khóa học:

- Nắm rõ bức tranh toàn diện của người quản lý.
- Xác định đúng tư duy để thành công bền vững trong nghề quản lý.
- Nắm vững và hệ thống được kiến thức trong việc quản lý.
- Hiểu và vận dụng các công cụ trong việc triển khai công việc và thực thi.

Nội dung chương trình:

Phần 1: Nền tảng quản trị và điều hành
- Quản trị và điều hành doanh nghiệp.
- Hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Hiểu và tuân thủ Quy chế Quản lý Công ty có vốn đầu tư TTCI.
- Văn hóa TTC trên đường đua mới.
'Phần 2: Năng lực Quản lý
- Quản trị mục tiêu KPI theo BSC.
- Phương pháp và kỹ năng lập lế hoạch.
- Chuyển đổi số trong doanh nghiệp.
- Kế toán và tài chính dành cho Lãnh đạo.
- Quản lý Thương hiệu.
- Quản lý Nhân sự.
Phần 3: Kỹ năng Quản lý
- Kỹ năng tạo ảnh hưởng (tập hợp đội ngũ).
- Kỹ năng khái quát vấn đề.
- Kỹ năng tư duy và giải quyết vấn đề sáng tạo.
- Kỹ năng thích nghi sự thay đổi.

Thời lượng chương trình: 

8 ngày