Giám đốc Chuyển đôi số

Giám đốc Chuyển đôi số

2,500,000₫

Mô tả dự án

Mục tiêu khóa học:

- Hiểu rõ sâu sắc hơn vai trò và các năng lực cần có của một CDO trong công tác chuyển đổi số.
- Biết cách thiết lập tầm nhìn & chiến lược chuyển đổi số rõ ràng cho toàn bộ tổ chức.
- Biết cách triển khai chiến lược chuyển đổi số một cách đồng bộ trên mọi khía cạnh.
- Biết cách đưa tinh thần chuyển đổi số vào văn hóa doanh nghiệp để hình thành văn hóa số nhằm tạo ra sự chuyển đổi số liên tục và bền vững.

Nội dung chương trình:

Phần 1: Nền tảng, nhận thức và vai trò của chuyển đổi số
- Chân dung CDO.
- Chuyển đổi số và chiến lược.
- Các công nghệ số đáng chú ý.
'Phần 2: Chuyển đổi số tác động và ảnh hưởng đến Doanh nghiệp
- Quản lý đội ngũ.
- Quản lý sự thay đổi.
- Lãnh đạo và Văn hóa số trong doanh nghiệp.

Thời lượng chương trình: 

2 ngày