Kế toán và tài chính không chuyên

Kế toán và tài chính không chuyên

4,800,000₫

Mô tả dự án

Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:
- Nắm bắt được các thuật ngữ và khái niệm tài chính
- Đọc hiểu được báo cáo tài chính doanh nghiệp
- Đánh giá được tình hình tài chính và phân tích cấu trúc tài chính của doanh nghiệp
- Tối ưu hóa chi phí, chuẩn bị nguồn vốn đồng thời tối ưu lợi nhuận một cách tốt nhất
- Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của doanh nghiệp
- Phân tích kết quả kinh doanh, khả năng sinh lợi, dòng tiền
- Định giá, quản trị rủi ro, lập kế hoạch, dự báo lợi nhuận dự án và hoạch định tài chính doanh nghiệp

Nội dung chương trình:

- Các khái niệm cơ bản trong Phân tích tài chính doanh nghiệp, Mục đích và ứng dụng thực tiễn trong của Phân tích tài chính. Báo cáo tài chính. Đọc hiểu báo cáo tài chính của doanh nghiệp
- Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
- Phân tích quyết định về quản lý vốn lưu động và nguồn tài trợ của doanh nghiệp
- Phân tích rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính
- Phân tích và quyết định lựa chọn dự án đầu tư
- Thực hành Phân tích tài chính trong một số tập đoàn doanh nghiệp tại Việt Nam (2 buổi)

Thời lượng chương trình: 

2 ngày