Kỹ năng Huấn luyện và đào tạo

Kỹ năng Huấn luyện và đào tạo

4,800,000₫

Mô tả dự án

Mục tiêu khóa học:

- Nắm được những nhận thức nền tảng về hoạt động đào tạo & huấn luyện nhân viên trong môi trường doanh nghiệp hiện nay;
- Nắm được nguyên tắc & quy trình, phương pháp & công cụ để thực hiện công tác đào tạo, huấn luyện nhân viên một cách hiệu quả, phù hợp với môi trường kinh doanh hiện đại;
- Biết cách phát huy năng lực tư duy sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và huấn luyện nhân viên.

Nội dung chương trình:

- Nhận thức nền tảng về đào tạo & huấn luyện nhân viên;
- Đào tạo nhân viên hiệu quả;
- Huấn luyện nhân viên chuyên nghiệp;
- Tổng kết chương trình & Định hướng áp dụng.

Thời lượng chương trình: 

2 ngày