Kỹ năng Lập kế hoạch

Kỹ năng Lập kế hoạch

4,800,000₫

Mô tả dự án

Mục tiêu khóa học:

- Phân biệt được mục tiêu và các kết quả mong muốn khác trong hoạt động của tổ chức;
- Áp dụng được tiến trình lập kế hoạch để hiện thực hóa mục tiêu;
- Sử dụng được các công cụ để lập kế hoạch;
- Xác định được cách kiểm soát khi thực thi kế hoạch;
- Nhận biết được vai trò của báo cáo và hoàn thiện hệ thống báo cáo của Phòng/ Ban.

Nội dung chương trình:

- Lập kế hoạch hiện thực hóa mục tiêu;
- Kiểm soát thực thi và báo cáo.


Thời lượng chương trình: 

2 ngày