Năng lực bán hàng B2B

Năng lực bán hàng B2B

4,800,000₫

Mô tả dự án

Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:
- Nắm được các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc bán hàng B2B
- Biết cách quản lý, duy trì và mở rộng mối quan hệ với khách hàng B2B
- Nâng cao năng lực bán hàng và biết cách khai thác khách hàng hiệu quả
- Được khơi gợi động lực và duy trì nhiệt huyết đối với công việc bán hàng

Nội dung chương trình:

- Giữ lửa cho đội ngũ bán hàng
- Kiến thức bán hàng cốt lõi
- Kinh nghiệm trong bán hàng
- Khai thác khách hàng hiệu quả
- Năng lực bán hàng nâng cao

Thời lượng chương trình: 

2 ngày