Phỏng vấn tuyển dụng

Phỏng vấn tuyển dụng

2,700,000₫

Mô tả dự án

Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:
- Nhận rõ tầm quan trọng của việc phỏng vấn ứng viên trong phỏng vấn tuyển dụng
- Hiểu và có thể vận dụng các phương pháp phỏng vấn hiệu quả và chuyên nghiệp
- Biết cách đánh giá ứng viên một cách khoa học và khách quan.

Nội dung chương trình:

- Quan điểm tuyển dụng
- Tiêu chí tuyển dụng
- Kỹ thuật phỏng vấn hành vi
- Ra quyết định tuyển dụng

Thời lượng chương trình: 

1 ngày