Quản lý hệ thống lương, thưởng và phúc lợi

Quản lý hệ thống lương, thưởng và phúc lợi

4,800,000₫

Mô tả dự án

Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể:
- Hiểu được chính sách tiền lương, cách thức xây dựng.
- Xác định giá trị công việc xây dựng thang lương và cấu trúc thu nhập.
- Hoạch định ngân sách lương thưởng và chi phí phúc lợi nhân viên.

Nội dung chương trình:

- Chính sách lương bổng & đãi ngộ
- Cấu trúc thu nhập
- Xác định giá trị công việc
- Xây dựng thang lương
- Trả lương hàng tháng
- Ngân sách chi phí nhân viên

Thời lượng chương trình: 

2 ngày