Quản trị rủi ro cho doanh nghiệp

Quản trị rủi ro cho doanh nghiệp

4,800,000₫

Mô tả dự án

Mục tiêu khóa học:

- Giúp học viên hiểu và vận dụng các yêu cầu và chuẩn mực trong Quản trị rủi ro;
- Áp dụng và triển khai xây dựng hệ thống Quản trị rủi ro tại doanh nghiệp;
- Nhận định và phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra;
- Vận dụng quy trình kiểm soát và hạn chế rủi ro.

Nội dung chương trình:

- Tổng quan về rủi ro và Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp;
- Các hoạt động Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp;
- Quy trình Quản trị rủi ro;
- Chỉ số cảnh báo rủi ro.

Thời lượng chương trình: 

2 ngày