Xây dựng kế hoạch bán hàng

Xây dựng kế hoạch bán hàng

4,800,000₫

Mô tả dự án

Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khoá học, học viên có thể:
- Nhận biết được tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch kinh doanh đối với sự thành công của doanh nghiệp
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh
- Đánh giá các nguồn lực hiện tại và tiềm năng của doanh nghiệp
- Phân tích và dự báo các rủi ro có thể trong quá trình thực hiện kế hoạch

Nội dung chương trình:

- Sự cần thiết xây dựng kế hoạch kinh doanh
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh: Quan điểm của doanh nghiệp và của ngân hàng
- Cấu trúc của Kế hoạch
- Kế hoạch sản xuất/dịch vụ
- Kế hoạch Marketing
- Kế hoạch tài chính và các báo cáo tài chính
- Phân tích và đánh giá rủi ro
- Một số mẫu biểu cần thiết

Thời lượng chương trình: 

2 ngày